Tuyển dụng

Chuyên viên tư vấn sản phẩm

 • Loại tiền gọi vốn/nhận vốn: VND
 • Số tiền gọi vốn tối đa: 50,000,000 VND (Năm mươi triệu đồng)
 • Thời hạn gọi vốn tối đa/thời gian nhận nợ tối đa : Từ 01 - 12 tháng.
 • Lãi suất nhận vốn: Mức lãi suất sẽ được áp dụng theo quy định của VNFITE trong từng thời kỳ.
 • Lãi suất nhận vốn cố định trong suất thời gian gọi vốn.
 • Lãi phạt quá hạn: Bằng 150% lãi suất nhận vốn trong hạn.
 • Phương thức trả nợ: 
 • Phương thức trả nợ gốc: Phân kỳ trả nợ gốc hàng tháng.
 • Phương thức trả lãi: Trả hàng tháng theo dư nợ thực tế, cụ thể: 
 • Tiền lãi = ((Số tiền vay * lãi suất nhận vốn * Số ngày nhận nợ))/(365 ngày.)
 • Phí: Theo quy định hiện hành của VNFITE
 • Đáp ứng nhanh nhu cầu sử dụng vốn của khách hàng.
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
 • Không yêu cầu tài sản đảm bảo
 • Người gọi vốn là công dân có quốc tịch Việt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Người gọi vốn có địa chỉ thường trú trên cùng địa bàn Tỉnh/Thành phố có Văn phòng hoặc Điểm giao dịch hoặc Đại lý được ủy quyền của VNFITE.
 • Người gọi vốn không thuộc đối tượng vi phạm khẩu vị rủi ro theo quy định của VNFITE.

ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NÀY

tải app
Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Lotus138 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Bosswin168 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Cocol88 Mabar69 Mabar69 Mabar69 Mahjong69 Mahjong69 Mahjong69 Nobar69 Nobar69 Nobar69 Zona69 Zona69 Bwtoto Bwtoto Bwtoto Bwtoto Master38 Master38 Master38 Master38 Starling69 Starling69 Starling69 Lambo69 Lambo69 Mahjong69 Mahjong69 Dinasti168 Dinasti168 Dinasti168 Lotus138 Lotus138 Lotus138